MSC SOFTWARE 

Các giải pháp phần mềm kỹ thuật  (CAE) của Hexagon Manufacturing Intelligence cho phép các nhà thiết kế, kỹ sư và nhà phân tích mô phỏng hiệu suất sản phẩm và quy trình bằng phân tích phần tử hữu hạn (FEA), động lực học chất lỏng tính toán (CFD) và động lực học đa thể (MBD), cũng như cung cấp các công cụ tối ưu hóa thiết kế và ước tính chi phí.

Design & Engineering